مرور پیشنهادهای هفته قبل : باما اولین سهم معرفی شده در سبد هفتگی با افت قیمتی همراه شده و فعلا رشدی نداشته است.با توجه به حجم معامله حدود ١٣ میلیون سهمی شرکت ، سهامداری میان مدت در آن توصیه می شود. دارویی برکت به عنوان دومین سهم معرفی شده ، در سبد کم ریسک نیز تاکنون ١٠ درصدی بازدهی منفی داشته است.اما با توجه به تلاش سندیکای داروسازان برای حذف ارز دولتی و افزایش نرخ دارو به نظر می رسد در میان دارویی ها با توجه به اصلاح قیمتی اخیر ، برکت پتانسیل برگشت خوبی را داشته باشد.این سهم حجم معامله حدود ١٨۵ میلیون برگه را در هفته گذشته به خود دید که حجم بسیار خوبی برای برگشت سهم به شمار می رود. مادیران فاصله چندانی با قیمت های معرفی شده نداشته و همچنان در محدوده خرید قرار دارد.با توجه به انتشار خبر همکاری مادیران با کمپانی ال جی برای واردات گوشی و سبز پوش بودن نماد در هفته گذشته سهامداری به شکل میان مدت در سهم توصیه می شود. بیمه دانا نیز به عنوان تنها سهم پرریسک سبد با افت قیمتی و نوسانات منفی همراه شده است.حجم های خوبی از سهم در هفته گذشته معامله شد و نگهداری آن برای کوتاه مدت توصیه می شود.