شرکت فولاد ارفع پس از واگرایی که در شاخص MACD شاهد بودیم وارد فاز اصلاحی تا محدوده کف کانال صعودی خود شد و به تازگی توانسته سقف کانال صعودی را شکسته و وارد کانال جدید با حمایت ١٩٠٠٠ ریال شود.