این سرمایه گذاری بخش زیادی از پرتفوی بورسی خود را بر بانک صادرات متمرکز می بیند و به واسطه سهامداری در سرمایه گذاری خوارزمی نیز ...