در محاسبه NAV این سهم، ارزش روز سرمایه‌گذاری‌ها بورسی از قیمت روز سهام شرکت‌های سرمایه پذیر در بازار و در تاریخ ٢۶ شهریور استفاده شده است و بر این اساس ارزش خالص دارایی‌های هر سهم از این محل مبلغ ٩٣٧١ ریال محاسبه گردیده است. به منظور برآورد ارزش سرمایه‌گذاری‌های غیر بورسی ......