در نمودار روند حرکتی شاخص گروه شیمیایی مشاهده می شود که پس از برخورد به کف کانال صعودی خود ، شاخص صنعت توانست از روند نزولی خارج شده و امروز در حال عبور از محدوده ابر ایچیموکوی خود می باشد...