اکنون پس از یک ماه که قیمت سهم از محدوده حمایتی مذکور فاصله گرفته و بازدهی خالص ۴۵ درصدی را در طول این مدت کوتاه به نمایش گذاشته است، روند قیمتی را بروزرسانی خواهیم کرد...