در هفته های اخیر تغییراتی در وضعیت بازارهای مختلف بویژه بازارهای مالی رخ داده که حاصل نگرانی ها درباره افق اقتصاد جهان است. این تغییرات می تواند پایدار باشد و در این حالت ..