شاخص صنعت فلزات اساسی که مدتی از روند نزولی خود خارج شده بود، امروز با عبور از محدوده یک میلیون و ٢١۶ هزار واحد در حقیقت استارت حرکت صعودی خود را زد. شرایط اندیکاتوری شاخص مناسب شده و امروز شاهد اولین مثبت در شاخص MACD شاخص بودیم. هرچند که ابتدای روند حرکتی شاخص هستیم...