شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری از زیر مجموعه های صندوق بازنشستگی کشوری و یکی از ۵ هلدینگ چند رشته ای بزرگ در بازار سرمایه به شمار می رود. وصندوق از ابتدای سال به سهامداران خود بازدهی ٢٢٠ درصدی هدیه داده است. به دلیل ماهیت هلدینگ وصندوق، می بایست ارشگذاری این شرکت از طریق محاسبه ارزش خالص دارایی ها (nav) مورد محاسبه قرار گیرد...