پس از یک رالی صعودی از محدوده ۴٣٠ تومان تا حوالی ٣٠٠٠ تومان شاهد عقب نشینی قیمت بودیم. به گونه ای که هر سهم شرکت در حدود ۵٠ درصد از ارزش خود را از دست داده است...