صلح و تجارت ۲ عامل مهم در توسعه کشورهاست و بیش از یکصد سال از روابط ما با ایران می‌ گذرد و ما امروز در حضور شما هستیم، تا بگوییم سوئیس همواره به دنبال صلح و آرامش بوده است...