قیمت با اصلاح ٣٨ درصدی موج سه، در یک ساختار abc موج چهار را تشکیل داده است. در حال حاضر قیمت در یک کانال نزولی کوتاه مدت در نوسان است. انتظار داریم قیمت سقف کانال را بشکند...