تحولاتی که در روزهای اخیر یعنی از اواسط هفته گذشته در بورس های بزرگ رخ داده برخی تحلیلگران را به این باور رسانده که تحولات جدید در وضعیت بازارهای مختلف و نه فقط در بورس ها، در حال رخ دادن است و بر همین مبنا باید به فکر تغییر ترکیب سبد دارایی ها بود زیرا در آینده ..