فعالان بازار فلزات پایه باید درکی صحیح از شرایط بازار داشته باشند تا بتوانند ترکیبی مناسب از سهام شرکت های گوناگون را در سبد دارایی خود بگنجانند. امروز قیمت فلزات پایه کاهش یافته و سرمایه گذاران مایلند بدانند این یک روند است یا پدیده ای زودگذر.