صحبت از کارخانه ای است که در استان یزد، کیلومتر ٢۵ جاده اردکان به نائین قرار دارد. فولاد ارفع؛ کارخانه ای با ظرفیت ٨٠٠ هزار تن در واحد احیا و همین میزان هم در واحد فولادسازی.