همانگونه که مشاهده می شود سهم در حوالی ٣٧٠٠ تومان با سطح حمایتی نسبتا قوی درگیر خواهد شد و این سطح مصادف با اولین برخورد سهم با میانگین متحرک ۵٠ روزه سهم نیز می باشد که اعتبار این سطح را بیش از پیش کرده است...