در این نوشتار آخرین وضعیت تکنیکالی دو سهم مخابرات ایران و همراه اول بررسی شده است...