نماد «فسرب» پس از تجربه حدود ٢ میلیون برگه سهم معامله که برای این سهم معاملات پرحجمی محسوب می شود ، در دامنه نوسان منفی معامله می شود.انتظار می رود،با تغییر روند بازار قیمت سهم ترمیم و مجددا آماده صعود شود.همچنان سهم برای نگهداری در بلندمدت گزینه مناسبی است. «زقیام» نیز همگام با جو منفی بازار تنها ٣ درصد افت را تجربه کرد که کمتر از افت سایر سهم هاست.ماندگاری در این سهم توصیه می شود و انتظار برگشت روند وجود دارد. «خراسان» هم تنها ۴ درصد افت کرد و حدود ٣ میلیون سهم معامله شد تا با تعادل نسبی ایجاد شده ، آماده برگشت روند باشد.نگهداری سهم با دید سه ماهه توصیه می شود... «فخوز» بدون بازدهی منفی ، با وجود عرضه بیش از ٢٨٠ میلیون سهمی و با وجود افت شدید بازار استحکام خود را نشان داد.با برگشت جو منفی بازار سهم به سمت تارگت های پیش بینی شده در میان مدت حرکت خواهد کرد... «وبصادر» پس از معامله ٣.٣ میلیارد برگه سهم بازدهی منفی از خود برجای گذاشت ، لکن این حجم از معاملات سنگین سهم نشان از برگشت قریب الوقوع آن دارد.ماندگاری در میان مدت توصیه می شود... «ومعادن» پس از معامله ١٢٨ میلیون برگه سهم مقاومت خوبی در برابر فشار فروش بازار از خود نشان داد.ماندگاری با دید میان مدت در سهم توصیه می شود... «وپخش» کمتر از ۵٠٠ هزار برگه سهم معامله شد ، اما متعادل ماند.با برگشت تعادل به بازار این سهم می تواند به سرعت رشد کند... در بخش معرفی ابزارهای نوین مالی خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق س. با درآمد ثابت کیان در نرخ ٢۵٠۴٠ ریال توصیه شده بود که اکنون با مقداری رشد ارزش هر یونیت این نهاد مالی ٢۵٢۵٠ ریال است...