میانگین قیمت مسکن در تهران به مترمربعی ٢٣ میلیون تومان رسیده و حتی ١٠٠ هزار تومان هم از این مبلغ رد شده است اما پرطرفدارترین آپارتمان ها در شهر تهران از میانگین قیمت خیلی کمتر از این رقم برخوردار هستند.