وضعیت بازارهای مختلف در چند هفته اخیر بهتر شده و به نظر می رسد سرمایه گذاران درباره آینده خوشبین تر شده اند البته این به معنای از میان رفتن ریسک ها نیست. سه عامل سبب رشد شاخص های مالی به سطوح بی سابقه شده و در مقابل ..