مرور پیشنهادهای کم ریسک و پرریسک هفته قبل : بانک آینده که در قیمت های ٣١٠٠ تومان معرفی شد ؛ با برگشت روند خوبی ، صف خرید سنگینی را تجربه می کند... تیپیکو که در نرخ ۵٣٠٠ تومان معرفی شده بود ، با صف خرید در حال صعود به سمت تارگت پیش بینی شده خود می باشد... دارویی اکسیر ٩۶٠٠ تومانی در سطوح ٩٨٠٠ تومان صف خرید بوده و در حال پیشتازی می باشد... گل گهر ١٧٩٠ تومانی نیز با نوسانات مثبت در صف خرید قفل شده است... ایران ترانسفو در آستانه قیمت های ۵۴٠٠ تومان معرفی شد ، سهمی که با صف خرید به سمت هدف قیمتی وعده داده شده در حال حرکت است... پیشنهاد کالسیمین نیز با رشد قیمتی آرام همراه شد و نشان داد ، سهم مطمئن و کم ریسکی است... در سبد پرریسک گلتاش با افت قیمتی همراه شده ، اما با برگشت روند خوبی سعی در جبران کاهش قیمت دارد... صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌ هم با صف خرید همراه شده ، لکن در همان محدوده پیشنهادی برای خرید قرار دارد... در بخش معرفی ابزارهای نوین مالی نیز سرمایه گذاری در صندوق س تجارت شاخصی کاردان با نرخ ١٩٠٠٠ تومان معرفی شده بود که اینک نرخ هر واحد سرمایه گذاری صندوق مزبور در قیمت ٢١٩۶٣ تومان قرار دارد که به معنی بازدهی ١۵ درصدی است...