در این نوشتار به بررسی و تحلیل تکنیکال دو سهم پلی اکریل ایران و عطرین نخ قم پرداخته ایم...