اخیرا موضوعاتی در خصوص تغییر مبنای نرخ گذاری نفت خام تحویلی به پالایشگاه ها مطرح شده است، رخ دادی که می تواند آثار با اهمیتی بر سود آوری شرکت های پالایشی داشته باشد و قطعا پس از ابلاغ رسمی می توان شاهد تعدیلات خوبی نیز در گزارشات سه ماهه پالایشگاهی ها بود...