در چند ماه اخیر شاهد عملکرد بسیار خوب بازارهای مالی بوده ایم و این درحالیستکه وضعیت شاخص های اقتصادی هنوز نگران کننده است. درباره علل رشد شاخص ها دیدگاه های گوناگون وجود دارد. عده ای معتقدند بازار دچار حباب است و بزودی ..