شرکت ارتباطات سیار یکی از بزرگترین شرکت های خدماتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این شرکت همچنین یکی از بیشترین درآمدهای ناشی از ارائه خدمات را در بین شرکت های بورسی دارد...