طی روزهای اخیر با جو منفی و هیجانی حاکم بر بازار، نماد وملل نیز تحت تأثیر قرار گرفته و شاهد تشکیل صف‌های فروش در این نماد می‌باشیم و این در حالی است که طی آخرین اطلاعیه منتشره در سامانه کدال، هیئت‌مدیره در راستای رفع موانع تولید و تکلیف بانک مرکزی، خبر .......