نوسان های بزرگ در قیمت طلا و نیز تحولاتی که در دو هفته اخیر در اقتصاد جهان رخ داده بسیاری از سرمایه گذاران را درباره حضور در بازار این فلز گرانبها دچار سردرگمی کرده است. واقعیت این است که شاخص های بنیادی بازار از رشد قیمت ها حمایت می کنند اما ..