مهم ترین پرسش سرمایه گذاران در بازار سنگ آهن این است که افق بازار در چند ماه آینده چگونه است. درباره پاسخ این سوال دیدگاه های مختلف مطرح است اما عده ای از تحلیلگران با اشاره به واقعیت های بازار و اقتصاد جهان می گویند ..