مرور پیشنهادهای پرریسک و کم ریسک هفته قبل : در سبد هفته گذشته خرید «فارس» در نرخ ٢۵٠٠ تا ٢٧٠٠ تومان توصیه شده بود.به رغم اصلاح شدید بازار هنوز سهم به قیمت پیشنهادی برای خرید نرسیده است که در صورت لمس آستانه قیمتی مزبور برای خرید مناسب ارزیابی می گردد.این نماد در هفته گذشته با حمایت های ویژه و معامله حدود ٣١٠ میلیون برگه سهم مواجه بود... ذوب و روی اصفهان در قیمت ٩۴٠٠ تومان معرفی شد که سهم با اصلاح کم کم به حمایت قوی می رسد... توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی ۵٢٧٣ تومانی نیز با نوسانات منفی همراه شده ، اما توان برگشت روند خوبی را دارد... بانک خاورمیانه هم حدودا ١۵ درصدی اصلاح داشته ، اما فرصت خرید خوبی برای فردا ایجاد خواهد کرد... پلی اکریل ایران با رشد قیمتی خوبی مواجه شده و در صف خرید قفل شده است.بازدهی این نماد از قیمت ١٠٠۴ تومان پیشنهادی بیش از ١۴ درصد است... بانک شهر در همان محدوده پیشنهادی در حال تجربه نوسان منفی است،لکن توان برگشت خوبی دارد... سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌ هفته گذشته بیش از ١٠ درصدی اصلاح داشته و به سمت حمایت ١٠٠٠ تومانی عقبگرد کرده است... کاغذ پارس پس از معرفی با صف خرید سنگین همراه ، اما به منظور شفاف سازی با توقف نماد همراه شده است.این نماد هفته گذشته حدود ٨ درصد رشد کرد... مس سرچشمه به عنوان آخرین پیشنهاد سبد پرریسک با نوسانات منفی همراه و در محدوده قیمتی خوبی قرار دارد... در بخش معرفی ابزارهای نوین مالی نیز خرید واحدهای صندوق س. پاداش سهامداری در نرخ ١٠١٨ تومان پیشنهاد شده بود که هم اکنون ارزش هر واحد سرمایه گذاری صندوق با درآمد مزبور در نرخ ١٠٢١ تومان قراردارد.واحدهای سرمایه گذاری این صندوق در صورت نگهداری برای شما درآمد ثابت و فاقد ریسک بازار سرمایه را خواهد داشت.