در خصوص عملکرد شرکت نیز لازم به ذکر است بر اساس گزارش فعالیت ماهانه تیر، تولیدات داخلی شرکت طی دوره ۴ ماهه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ١۴ درصد کاهش داشته است که این موضوع با وجود افزایش ١٢ درصدی در تولیدات صادراتی شرکت، باعث.......