باید در نظر داشت که احتمال نوسان ١٠ درصدی سـود خالص از محدوده معرفی شده وجود دارد و با وصف حال صنعت غذایی می توان رشد سهم را ....