روند قیمتی سهم حکایت از خالی شدن فروشندگان دارد اما با این حال هنوز به نظر می رسد فروشندگان عجول به خریداران فرصت های ورود در محدوده ۴٠٠٠ تومان تا ۴۵٠٠ تومان را خواهند داد...