... وضعیت بورس ترکیه نیز نگران کننده است و سرمایه گذاران خارجی با سرعت در حال خارج شدن از آن هستند. هفته پیش سرمایه گذاران خارجی با سریع ترین سرعت در ١۵ ماه اخیر از بورس ترکیه خارج شدند. بدین ترتیب در حال حاضر میزان خالص ...