برخی از پروژه های شرکت به صورت مشارکتی و برخی دیگر نیز به صورت مالکیتی می باشدکه می تواند میزان درآمدزایی آن ها متفاوت باشد. باید خاطر نشان کرد که در میان پروژه های موجود نیمی از بهای تمام شده تا کنون به پروژه مسکونی