مهم ترین پرسش ها درباره آینده بازار نفت این است که آیا میزان مصرف رشد خواهد کرد یا نه و اگر پاسخ مثبت است این رشد با چه سرعت رخ خواهد داد؟ تغییرات قیمت نفت بر سوددهی یا زیان تعداد زیادی از سرمایه گذاران اثر می گذارد و ..