در این نوشتار به بررسی وضعیت تکنیکالی سهم های حاضر در گروه قند و شکر پرداخته ایم .این گروه از جمله صنایعی است که شرکت های زیادی در بازار سرمایه ایران دارد...