طی آخرین گزارش فعالیت ماهانه مربوط به تیر ماه، بانک درآمد خود از محل سود تسهیلات اعطایی را مبلغ ۶٠٨۶۴.۶ میلیارد ریال گزارش شده است که در مقایسه با سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانک به عنوان ........