از خرداد سال ٩٨ تا خرداد امسال ٣۴ درصد افزایش نقدینگی در کشور داشته‌ایم. همچنین براساس گزارش وزیر اقتصاد و دارایی حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در چهار ماه اول امسال وارد بازار بورس شده است...