بر اساس آخرین گزارش فعالیت ماهانه و مربوط به دوره یک ماهه تیر به عنوان اولین ماه از سال مالی جاری، شرکت تولیدات خود را طی این دوره را ۵٨٠٢ تن انواع ظروف شیشه‌ای و جار گزارش نموده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل........