این شرکت در دوره ٩ ماهه توانسته از محل خدمات و سودهای سرمایه گذاری مجموعا روند سودآوری را با رشد مناسبی همراه سازد و برای سال مالی جاری برآورد رشد سود خالص تا ...