میزان فروش داخلی شرکت طی سال جاری نسبت به دوره مشابه افزایشی ٢١ درصدی داشته است با این حال کاهش ٢٢ درصدی در میانگین نرخ فروش باعث کاهش......