طی گزارش فعالیت ماهانه تیر، مجموع درآمد حاصل از سود تسهیلات اعطایی طی دوره ۴ ماهه نخست سال جاری مبلغ ۵٧٩٣٧.٣ میلیارد ریال گزارش شده است که در مقایسه با سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری به عنوان........