شرکت ارتباطات سیار ایران یکی از زیرمجموعه های مخابرات و به لحاظ سودآوری یکی از با ثبات ترین شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه به شمار می رود. با این وجود، شرکت هایی همچون همراه اول عمدتا دارایی محور هستند به این معنا که علاوه بر سوداوری ارزش روز دارایی های آن ها نیز می تواند ملاک مناسبی برای ارزشگذاری آنها باشد. با توجه به تایید تجدید دارایی های شرکت، در ادامه سبد دارایی های همراه بررسی و ارزش روز آنها براورد شده است...