این نیروگاه در سال ٧١ با ظرفیت ۶ واحد گازی ١۴٣ مگاواتی به همراه ٣ واحد بخار ١۴٩ مگا واتی با تجهیزات آلمـانی بهـره بـرداری شد و امروز نیروگـاه گیلان ششمین نیروگاه بزرگ کشور به حساب می آید که ...