امروز در ابتدای معاملات شاخص کل صعودی بود ولی پس از گذشت چند دقیقه از شروع معاملات شاخص کل تغییر جهت داد. ولی با باز شدن نمادهای شیفت بعداز ظهر از ریزش بیشتر شاخص .......