تحولات در بازارهای مالی و مواد خام در چند هفته اخیر موجب نگرانی سرمایه گذاران شده است. از یک سو تنش در روابط چین و آمریکا شدت پیدا کرده و از سوی دیگر تعداد موارد جدید ابتلا به کرونا در ده‌ها کشور جهان به سرعت در حال افزایش است. پرسش های مهم در این زمینه مطرح ..