درآمد حاصل از آمادگی برای این نیروگاه رقم تضمین شده ایست اما در مقابل فروش انرژی بیش از ٧٠ درصد بودجه شرکت را شامل می شود و برای امسال مطابق فروش ۵٠٧ میلیارد ریالی دوره، برآورد می شود که در نهایت ...