پتانسیل افزایش سرمایه های جذاب و برنامه عرضه سهام سه شرکت زیر مجموعه در بازار و فروش دارایی سبب شده تا این سهم مستعد رشد قیمتی خوبی بوده و سیگنال خرید صادر نماید...