این رقم در کل سال مالی ٩٨ برابر ۴۶۶ میلیارد ریال بوده است و پیش بینی می شود در سال ٩٩ با توجه به ماهیت درآمدی حداقل به رقم ٩۶٢ میلیارد ریال برسد و در حالت جسورانه ممکن است تا ...