طی گزارش فعالیت ماهانه خرداد، تولیدات شرکت طی دوره سه ماهه نخست سال جاری ۵٧١١٢١ تن انواع محصول گزارش شده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل با تولید ۵٩٧٢۶٧ تن محصول، کاهش ۴ درصدی را نشان می‌دهد و این در حالی است که ........